Voorwaarden voor deelname  

 


De Technisch-Theoretische cursusonderdelen zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (nummer D13003). ISP dient zich aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen te houden.

 • Alle door de cursist verstrekte informatie wordt door ISP en de docenten vertrouwelijk behandeld.
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen, wordt u op de voorlopige deelnemerslijst van de cursus geplaatst. Deelname is afhankelijk van het oordeel van de opleider.
 • Vanaf de datum van schriftelijke aanmelding is er een bedenktijd van twee weken.
 • Indien blijkt dat deelname mogelijk is, ontvangt u een factuur. U bent definitief ingeschreven wanneer u akkoord gaat met de Voorwaarden voor Deelname en het Instituut voor Systemische Psychotherapie het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen.
 • Voor de aanvang van de cursus ontvangt u een bewijs van inschrijving alsmede andere relevante informatie.
 • Bij annulering van uw inschrijving binnen zes weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van uw inschrijving na de start van de betreffende cursus is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
 • Afmelding dient altijd schriftelijk te gebeuren.
 • Voortijdige ontbinding van de studie-overeenkomst is, behoudens onderling goedvinden, niet mogelijk.
 • De uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen dienen op de door ISP aangegeven wijze te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus door ISP worden afgelast en wordt het betaalde cursusgeld binnen drie weken gerestitueerd.
 • In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de opleiding te wijzigen.
 • Het benodigde lesmateriaal wordt u voor de aanvang van de cursus toegestuurd, ofwel uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst, indien u uw financiële verplichtingen bent nagekomen. Het gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie, is verboden. In alle gevallen blijft het lesmateriaal eigendom van ISP totdat het volledige cursusgeld is betaald.
 • Het auteursrecht op het lesmateriaal berust bij ISP. Het op enigerlei wijze verveelvoudigen en/of openbaar maken van het lesmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISP is verboden.